ING_33594_66758_small.jpg

VRAAG EN ANTWOORD

Waarom deze ontwikkeling?
De Zuidrand van Goirle leent zich goed voor woningbouw. De fabrieksgebouwen van Van Besouw en Van Puijenbroek staan voor een deel leeg en/of verkeren in slechte staat. Voor Van Besouw is al eerder sprake geweest van woningbouw. Van Van Puijenbroek is bekend dat HaVeP op termijn naar een andere plek verhuist. Ook ten zuiden van de tuin van Huize Anna en op het terrein van Thebe (zorgcentrum Elisabeth) is woningbouw voorzien. De integrale aanpak, waarbij natuurontwikkeling, cultuurhistorie en waterberging een essentiële rol spelen, borgt de kwaliteit van de plannen. En krijgt de Zuidrand de herinrichting die recht doet aan het gebied.


Wat is de stand van zaken?
De gemeenteraad van Goirle heeft op 15 december 2015 ingestemd met de Visie Zuidrand. Begin 2016 heeft de gemeente met de vier partijen een intentieovereenkomst gesloten. Deze partijen gaan de visie nader uitwerken en vertalen in stedenbouwkundige plannen voor de eerste fasen.
Wij verwachten u in de loop van 2019 concrete informatie te kunnen verstreken over onderwerpen zoals 'start verkoop' en 'woningtypen'. 


Hoeveel woningen gaan er gebouwd worden?
Tot 2024 zullen er maximaal 190 woningen komen, verdeeld over beide fabrieksterreinen en ten zuiden van de tuin van Huize Anna.
Uiteindelijk is er ruimte voor circa 400 woningen.


Voor wie wordt er gebouwd?
Voor een breed scala aan bewoners: gezinnen, alleenstaanden, ouderen, tweeverdieners en starters. Het woningaanbod wordt dan ook divers: van huurwoningen tot betaalbare koopwoningen en van appartementen tot grote, vrije kavels. Daarnaast is er ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid en wonen/werken, zo mogelijk in de voormalige fabrieksruimten.


Ik heb interesse, hoe kom ik aan meer informatie?
U kunt zich inschrijven via deze site, zodra er meer nieuws beschikbaar is ontvangt u bericht per e-mail.


Wat betekent het project voor Goirle?
De woningbouw zal een flinke economische impuls aan Goirle geven. Behalve dat er gebouwd wordt, zullen de woningen (en tuinen) ook ingericht worden. Nieuwe bewoners zullen niet alleen de lokale economie versterken, maar ook bijvoorbeeld de scholen, verenigingen en het culturele leven. Met de oude fabriekshallen zal op enig moment iets moeten gebeuren. De ontwikkeling van de Zuidrand voorkomt verloedering en geeft Goirle een kwaliteitsimpuls.


Gaat dit plan ten koste van de natuur?
De toekomstvisie houdt nadrukkelijk rekening met het cultuurhistorische landschap en de natuurlijke waarden. Zo zal het beekdal van de Leij niet langer een grens zijn, maar juist de verbinding vormen tussen het landschap en de Zuidrand. De Nieuwe Leij krijgt bij de Zuidrand bredere en natuurlijke oevers om ruimte te bieden aan meer biodiversiteit. Een deel van de loop zal meanderen. Het project neemt bovendien de realisatie van de ecologische hoofdstructuur mee in de uitvoering.


Wat gebeurt er met de fabriekshallen?
Voor de toekomstvisie is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden van het gebied. Zo zijn delen van het fabriekscomplex van Van Puijenbroek Rijksmonument. Er zijn ook gebouwen van de fabriekscomplexen zonder monumentale waarde. Of ze zijn in een te slechte staat om te behouden. Voor enkele gebouwen geldt dat nader onderzoek volgt naar de mogelijkheid voor behoud. De sloop gebeurt fasegewijs. Dat biedt de mogelijkheid om per fase te bezien of hergebruik kansrijk is.